Westenholte Zwolle

Garage IJsselland
Schoenerweg 1e
8042 PJ  Zwolle
(Industrieterrein Voorst)
Tel: 038 3374623
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Feestdagen

LET OP: Tussen kerst en "oud en nieuw" zijn wij gesloten!

24-12-2018 t/m 01-01-2019

 

Kentekenloket

Algemene Voorwaarden GARAGE IJSSELLAND

DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het  laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
- de overeenkomst: de overeenkomst voor onderhoud-, reparatie-, en/of keurings werkzaamheden als ook de hiervoor gebruikte onderdelen en toebehoren.
- opdrachtnemer: de uitvoerder van de werkzaamheden, Garage IJsselland;
-opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van onderhoud- reparatie- en/of keuringswerkzaamheden, als ook tot gebruik van de hiervoor benodigde onderdelen en toebehoren, tezamen ook aangeduid als ‘werkzaamheden’;
- opdrachtgever: degene die de opdrachtnemer opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
- garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;
b. de garantie op werkzaamheden;
c. aanvullende garantie zoals vastgesteld in de overeenkomst.

Artikel 1 - De opdracht
1. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.
2. Vanaf het moment dat de opdracht is bevestigd door opdrachtnemer, als beschreven in lid 1 van dit artikel, is de overeenkomst tussen beide partijen per direct van kracht.

Artikel 2 - Prijsopgave en termijn
1. De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de opdrachtnemer een vaste prijs en/of termijn overeenkomen.
2. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de opdrachtnemer de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering.
3. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de opdrachtnemer contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
4. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de opdrachtnemer voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden en reeds bestelde onderdelen of materialen.

Artikel 3 - De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 4 - Stallingskosten
Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de opdrachtnemer een vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen ter hoogte van €25,- per dag.

Artikel 5 - Retentierecht
De opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;

Artikel 6 - Vervangen onderdelen
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 7 - Reparatie- en onderhoudsgarantie
1. De opdrachtnemer garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
   a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de opdrachtnemer daarvan in kennis stelt;
   b. de opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
   c. derden zonder voorkennis of toestemming van de opdrachtnemer werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.
Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de opdrachtnemer geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 8 - De betaling
1. De schulden van opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de opdrachtnemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de opdrachtnemer uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
3. Indien opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de opdrachtnemer gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de opdrachtnemer in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat opdrachtnemer minder schade lijdt.

 

 Garage IJsselland 2013, V1,0

Stichting kanker en sport

Tegenkracht

Met trots steunen wij de Stichting Kanker en Sport. 

Tegenkracht, Stichting kanker en sport helpt kankerpatiënten, die graag willen (blijven) sporten, aan een sportplan op maat. Vaak weet je als kankerpatiënt niet goed hoe en waar je met sporten moet beginnen. Met de juiste sportfaciliteiten en begeleiding kunnen kankerpatiënten fysiek en mentaal sterker de chemo en bestraling ingaan en deze behandelingen doorstaan. In de huidige (na)zorg wordt daar vooralsnog niet of nauwelijks aandacht aan besteed en daarom helpen zij kankerpatiënten aan een sportplan op maat.

Meer informatie over Tegenkracht, Stichting kanker en sport vind je op hun site: Tegenkracht

Tegenkracht